Ανανεωμένο και αντιπροσωπευτικό το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Από κάθε άποψη ανανεωμένο και αντιπροσωπευ-
τικό είναι το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβού-
λιο του Συλλόγου που εκλέχτηκε για τριετή θητεία
το Μάιο του 2011.

Θα σταθούμε σε ορισμένα χαρακτηριστικά:

♦ Ως προς την ανανέωση: Από τα παλιά μέλη επα-
νεκλέχτηκαν πέντε (Κ. Τρίχας, Π. Αγγελόπουλος,
Αν. Καραντζούλης, Χρ. Βασιλάκος, Π. Μπολιάρης)
και εκλέχτηκαν για πρώτη φορά τέσσερα (Β. Λά-
μπα, Κ. Καλαμπαλίκης, Ν. Μπλόφας -είχε εκλεγεί
και παλιότερα- και Άρης Λειβαδίτης).

♦ Ως προς το φύλο: οι 8 είναι άντρες και μια είναι
γυναίκα.

♦ Ως προς την ηλικία: Συμμετέχουν όλες οι ηλικί-
ες, αρχίζοντας από 17 και φτάνοντας στα 71.
(Τρία μέλη είναι κάτω από τα τριάντα, τέσσερα
πάνω από τα πενήντα, δύο μεταξύ σαράντα και
πενήντα χρόνων).

♦ Ως προς τον τόπο μόνιμης διαμονής: Δύο στο
χωριό, δύο στη Χούνη, δύο στο Άργος, δύο στο
Ναύπλιο και ένας στην Αθήνα.

♦ Ως προς την απασχόληση: Εξι είναι εργαζόμε-
νοι και τρεις συνταξιούχοι.

♦ Ως προς την εκπαίδευση: Εξι είναι απόφοιτοι
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης και τρεις είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων.

♦ Ακόμα: Δύο μέλη του Συμβουλίου έχουν ζήσει
ως μετανάστες στο εξωτερικό, 30 χρόνια στην
Αμερική ο ένας και 17 χρόνια στην Αυστραλία ο
άλλος και μιλούν άπταιστα την αγγλική γλώσσα.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις προϋ-
ποθέσεις με την συμπαράσταση όλων των Καρυω-
τών και των φίλων της Καρυάς, να δραστηριοποιη-
θεί περισσότερο για τη σύσφιξη των σχέσεων των
απανταχού Καρυωτών, για την διατήρηση της πολι-
τιστικής κληρονομιάς και της παράδοσης, για να
πάει μπροστά το πανέμορφο παραδοσιακό χωριό
μας και ολόκληρη η περιοχή της Καρυάς.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Κώστας Τρίχας (τηλ. 6977 0 98886 – 211
1198818)

Αντιπρόεδρος: Αναστ. Καραντζούλης (τηλ. 6982
036483 – 27510 61527)

Γραμματέας: Βικτωρία Λάμπα (τηλ. 6944 849414 –
27510 75448)

Β’ Αντ/δρος: Νίκος Μπλόφας (τηλ. 6906 421253 ·
2751 75437)

Γ’ Αντ/δρος: Παν. Αγγελόπουλος (τηλ. 6946 327355
– 27510 75334)

Ταμίας: Χρ. Βασιλάκος (τηλ. 6983 883801 – 27520
26537)

Ειδικός Γραμματέας: Άρης Λειβαδίτης (τηλ. 6948
301881 · 27510 22329)

Έφορος: Παν. Μπολιάρης (τηλ. 6944 239920 ·
27510 62688)

Υπεύθυνος Διαδικτύου: Κώστας Καλαμπαλίκης
(τηλ. 6956 411951 – 2752 28079)
(Σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας
δημοσιεύθηκαν βιογραφικά σημειώματα των μελών
του Δ.Σ.)

Αναπληρωματικά μέλη

Θέση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου κατέλαβαν οι: Γιάννης Μπίσκος. Πανα-
γιώτης Δαμάλας. Γιάννης Καραντζούλης και Βίκτω-
ρας Μπεζάνης, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε διάφο-
ρες επιτροπές του Συλλόγου.

Ελεγκτική Επιτροπή

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Γιάν-
νης Δενέζης. Κωστής Μπουντούρης και Νίκος Καρ-
καλέμης. Αναπληρωματικοί οι: Γιάννης Ν. Λάμπας.
Κώστας Παπασωτηρίου και Βαγγέλης Βάης. Και τα
μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής θα συμμετέχουν
στις επιτροπές του Συλλόγου.